צריך לכוין נגד ארץ ישראל, ודין הרוכב או היושב בקרון - אורח חיים סימן צד - הלכה ז

ולא רק מי שחושש שמא במהלך תפילתו ייגנב רכושו פטור מפסיעות, אלא גם מי שמתפלל במקום או בבית הכנסת שאין אפשרות לפסוע פסיעות מחוסר מקום, פטור מפסיעות. ולא יעשה מה שעושים בורים ועמי הארצות רבים שפוסעים, והוא שלוש פסיעות בסיבובים או כל מי תנועות בזויות עבור מי שעומד לפני ה'. מחובתו של מתפלל לפני ה' לעמוד כפי שעומדים לפני מלך (או ראש ממשלה) ואין איש השפוי בדעתו שהיה מעיז לנהוג כך לפני דמות בכירה כזו, לכן לא יעשה תנועות כאלה.