שולחן ערוך

אורח חיים

סימן קטו - ברכת אתה חונן (1)
ה' א

סימן תכה - דיני ראש חודש שחל להיות בשבת (1)
ה' ב

סימן תקפא - הלכות ראש השנה ימי תחנונים וערב ראש השנה (1)
ה' א

סימן לד - סדר הנחת הפרשיות בתפילין והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפילין (4)
ה' אה' בה' גה' ד

סימן צד - צריך לכוין נגד ארץ ישראל, ודין הרוכב או היושב בקרון (1)
ה' ז

יורה דעה

אבן עזר

חושן משפט