דיני ראש חודש שחל להיות בשבת - אורח חיים סימן תכה - הלכה ב

אם חל ר"ח אלול בשבת מפטירים כבכל שנה ההפטרת משבעה דנחמתא 'עניה סוערה', ובשום פנים ואופן לא הפטרת ר"ח ('השמים כסאי'), בין לאשכנזים ובין לספרדים. אלא שהספרדים נוהגים להוסיף אחריה הפסוק הראשון והאחרון של 'השמים כסאי' כדי להזכיר ר"ח, ואם יש שני ימים של ר"ח הם מוסיפים גם הפסוק הראשון והאחרון של 'ויאמר לו יהונתן מחר חודש'.