דיני ראש חודש שחל להיות בשבת - תכה - הלכה ב

ראש חדש שחל להיות באחד בשבת מפטירין בשבת שלפניו "ויאמר לו יהונתן מחר חדש" (ואין דוחין עניה סוערה ולא שמעו משום מחר חדש) (מנהגים) .

ואם ראש חדש שני ימים שבת ויום ראשון מפטירין "השמים כסאי". ונוהגים לומר אחר כך פסוק ראשון ופסוק אחרון מהפטרת "ויאמר לו יהונתן" לזכר שמחר גם כן הוא ראש חודש.
הגה: ויש אומרים שאין להפסיק מנביא לנביא אומרים ואין אומרים רק הפטרת ראש חודש (תרומת הדשן סימן ב' ופסקיו סימן צ"ד) וכן נוהגין. אבל אם ההפטרה באותו נביא עושין כן וכן אם היה חתונה בראש חודש או בשאר שבתות שאין דוחין ההפטרה .

ראש הישיבה:
אם חל ר"ח אלול בשבת מפטירים כבכל שנה ההפטרת משבעה דנחמתא 'עניה סוערה', ובשום פנים ואופן לא הפטרת ר"ח ('השמים כסאי'), בין לאשכנזים ובין לספרדים. אלא שהספרדים נוהגים להוסיף אחריה הפסוק הראשון והאחרון של 'השמים כסאי' כדי להזכיר ר"ח, ואם יש שני ימים של ר"ח הם מוסיפים גם הפסוק הראשון והאחרון 'ל ויאמר לו יהונתן מחר חודש'.