זמן הדלקת נר חנוכה - אורח חיים סימן תרעב - הלכה א

מדליקין נרות חנוכה בשקיעת החמה ולא בצאת הכוכבים, ותלמוד ערוך הדבר בשבת (כא:) 'מצותה משתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק', ו"משתשקע החמה" הוא תחילת בין השמשות כמפורש גם בשבת (לד:) 'בין השמשות משתשקע החמה וגו' '. לא מאחרים ולא מקדימים. ויש מי שאומר שאם הוא טרוד, יכול להקדים מפלג המנחה ולמעלה, ובלבד שיתן בה שמן עד שתכלה רגל מן השוק.