זמן הדלקת נר חנוכה - אורח חיים סימן תרעב - הלכה ב

שכח או הזיד ולא הדליק עם תחילת שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, שהוא כמו חצי שעה, שאז העם עוברים ושבים ואיכא פרסומי ניסא. הלכך צריך ליתן בה שמן כזה השיעור.
בימינו במקומות שיש עוברים ושבים רבים ברחובות בשעות מאוחרות יותר, אין שום היתר לכתחילה להדליק בשעה מאוחרת יותר, אלא אם כן אנוס היה (כגון המסיים מלאכתו בשעה מאוחרת ואינו יכול להיעדר ממנה בזמן שקיעת החמה, או מטעמי שלום בית בזוג צעיר וכדו', וישאל חכם חי ונושם ולא רב-גוגל על זה).
ואם נתן בה שמן לזמן ממושך יותר, יכול לכבותה לאחר שעבר זה הזמן. וירא שמים לא יעשה זאת ללא סיבה. וכן יכול להשתמש לאורה לאחר זה הזמן.

 רק בחו"ל שמדליקים על שולחנם מותר להדליק לכתחילה יותר מאוחר אף ללא סיבה.