דברים האסורים בזמן נדותה - יורה דעה סימן קצה - הלכה ה

הוספה:
יש להדגיש שאף למי שנוהג עפ"י הרמ"א כל האיסור הוא רק בספסל מנותק, אבל בספסל מחובר כגון באוטובוס וכדו' אין שום איסור כי לא הספסל מתנדנד אלא האוטובוס. ועוד: אין האיסור אלא כאשר יש בדבר משום חיבה, אבל לא כאשר אין כאן ביטוי לחיבה.
ועוד: פשיטא שמותר כאשר כל דבר מפסיק בין האיש לאשתו ומונע נגיעה ביניהם.
וכל הדין הזה של הרמ"א אינו מחייב ספרדים ואין מנהגם, על אף שכמה אחרונים כתבו שבימינו גם הספרדים מחמירים בדבר, אין זה נכון שחל עליהם. רק דבר אחד ברור שיש להיזהר שלא יגעו זה בזה בשעה שאין טהרה.