דין כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון - אורח חיים סימן תרפח - הלכה ו

הוספה:
מותר לטלטל את המגילה (אבל רק ברשות היחיד) בשבת, וכל שכן בעל קורא הלומד לקרא אותה וכן מותר ללמוד מתוכה.