סדר הנחת הפרשיות בתפילין והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפילין - אורח חיים סימן לד - הלכה ב

דבריו אלה של מרן ששאבם מדברי הרא"ש, הם למעשה דברי רבים מרבותינו הראשונים בצרפת ואשכנז, והם מבהירים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שיש איסור מוחלט להניח שני זוגות תפילין - אפילו למפורסם בחסידות, כקביעת מרן בסעיף הבא - רק אם מתכוון שאחד הזוגות הוא רצועות בעלמא, קרי שהוא פסול בעיני ה'! ולכן כל המניח שני זוגות תפילין בגדר חובה עובר ח"ו על איסור תורה ברור של בל תוסיף.