סדר הנחת הפרשיות בתפילין והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפילין - אורח חיים סימן לד - הלכה ג

דברי מרן אלה ברורים וחדים, ובמיוחד לכל מי שמחזיק בעקרון שקיבלנו הוראות מרן, ואין שום מקום להתחכמות כדי לעקוף דברי מרן. ובפרט לאור מה שכתבנו בסעיף הקודם, לפיו יש איסור ברור של בל תוסיף למי שמניחן בגדר חובה. רק תלמידי חכמים גדולים מפורסמים בתורה ובייראת שמיים הרשו לעצמם להניח שני זוגות עפ"י האר"י הקדוש זצ"ל, כי ידעו שרק זוג אחד הלכה כאשר השני מידת חסידות, ומידת חסידות בפרהסיא היא עוד איסור ברור של יוהרא, ואין בכל הפלפולים עפ"י מרן החיד"א שהעיד שכל גדולי ירושלים (אף אם כמה יהודים פשוטים שחיו אתם עשו כמותם כי לא ידעו שאין זה מתאים להם) נהגו כך כל בסיס להתיר יהורא כזו, בפרט לכל מיני עמי הארצות שלעיתים היו בלדרי סמים וסרסורים וכדו' רח"ל בעבר הקרוב.
וכל זה מבלי לדבר על הוצאת ממונם של ישראל לשוא, בפרט כאשר בימינו בשם הידור מצוה עושקים כבר את ישראל בזוג אחד, כל שכן בשנים וכ"ש במשפחה ברוכת ילדים, ועוד תקלות רבות לאין ספור.