סדר הנחת הפרשיות בתפילין והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפילין - לד - הלכה ד

לא יניח ב' הזוגות בכיס אחד שהאחד מהם הוא חול ואסור להניחו בכיס תפילין אלא יעשה שני כיסין וסימן לכל כיס שלא יתן של זה בזה:

ראש הישיבה:
דברי מרן אלה מחזקים עוד יותר מה שכתבנו, והוא שאחד הזוגות חולין גמורים הוא, ואין בו כל קדושה על פי ההלכה.