מאמרים

האם הנוצרים הם עובדי עבודה זרה?

בשנים האחרונות נקרע הציבור ביחס לקבלת כספים מה'קרן לידידות'. בימים האחרונים התגברה אש המחלוקת, בעקבות שריפת הכנסייה, בשאלה האם הנוצרים הם עבודה זרה. המחלוקת לא נשארה במישור התיאורטי. מספר יהודים ובראשם תלמיד חכם זקן, החלו לאסוף כסף לטובת שיפוץ הכנסייה. הצידוק שמצאו אותם יהודים, הוא בדעת התוספות על פי רבינו תם, לפיה הנוצרים אינם עובדי עבודה זרה. אמנם נצרות נחשבת לעבודה זרה ביחס ליהודים, אך לגויים אין איסור לעבוד עבודה זרה בשיתוף. גם המתנגדים לכך, מודים שזוהי דעת רבינו תם, אלא שהם אומרים שרוב חכמי ישראל חלקו עליו.
 
ניתן לדון באריכות, כאיזו דעה יש לפסוק להלכה, והאם בימינו יש לגשת לשאלה באופן שונה ממה שניגשנו אליה במהלך הגלות. אולם ברצוני לטעון דבר אחר לחלוטין: רבינו תם מעולם לא טען שהנצרות אינה עבודה זרה. לדעת רבינו תם, הנצרות היא עבודה זרה גמורה, שאסורה בין ליהודים ובין לגויים. מסיבה זו, וגם מסיבות אחרות, כל מי שאוסף כסף למען שיפוץ כנסייה, הרי הוא שותף לעבודה זרה.
 
שורש העיוות, נובע משילוב לא קדוש, בין עיוותי הצנזורה, ובין עיוותי הגלות, דבר שגרם לאי הבנה של דעת רבינו תם (כמו בנושאים רבים אחרים). בעוד רבינו תם התיר לקבל שבועה מהגוי, כיון שלדעתו אין איסור לגויים להישבע בשם ה' ובשם עבודה זרה גם יחד, הבינו ממנו רבים שמותר לגוי לעבוד את ה' ואת העבודה זרה גם יחד, ואין זה בכלל עבודה זרה האסורה לבני נח.
 
טעות זו נפוצה כל כך שבנו של ה'נודע ביהודה' כתב (שו"ת נו"ב תנינא יורה דעה סימן קמח): "מנין לו להחכם הזה דאין הנכרים מצווים על השיתוף? ואף שדבר זה מורגל בפי כמה חכמים שאין הנכרים מצווים על השיתוף וגם בכמה ספרים מדרשות ואגדות השתמשו בהקדמה זאת. ואני יגעתי ולא מצאתי דבר זה לא בשני תלמודין בבלי וירושלמי ולא בשום אחד מגדולי הראשונים"!
 
בהמשך הוא מביא הוכחות רבות מתוך התלמוד והפוסקים שרעיון זה שגוי לחלוטין. החשובה שבהן, היא הסוגיה במסכת סנהדרין (נו:), שקובעת שאין הבחנה בענין עבודה זרה בין יהודי לגוי. והוא מסכם: "ולשון זה הטעה לכמה חכמים וסברו דכוונת הרמ"א הוא שאין בן נח מצווה לעבוד ע"ז בשיתוף, אבל באמת לא כן הוא וכוונת התוספות ורמ"א הוא דמה שמשתף שם שמים ודבר אחר בשבועה אין זה עובד ע"ז ממש רק שמשתף שם שמים ודבר אחר ואינו קורא בשם אלהים ואינו אומר אלי אתה רק שמזכירו בשבועתו עם שם שמים בדרך כבוד, בזה מצינו איסור לישראל דכתיב ובשמו תשבע והוא אזהרה לישראל שלא ישבע אלא בשמו ב"ה ולא ישתף ש"ש ודבר אחר כמ"ש הרמב"ם בפי"א מהל' שבועות הל' ב' והנכרים אינן מוזהרים על זה השיתוף. אבל בשעובד ע"ז בשיתוף אינו חילוק בין ישראל לנכרי".
 
רבינו תם אינו דעת יחיד, מהסיבה הפשוטה שמעולם לא אמר רבינו תם את מה שמייחסים לו. הנוצרים הינם עובדי עבודה זרה לדעת כל חכמי ישראל לדורותיהם, החל מן התלמוד ועד ימינו אלה.
 
בהקשר זה חשוב להזכיר את דבריו של הרב קוק על הנצרות: "המינות מתאמצת לקרוע את העולם, לפרוק עול המעשה, עבודה-זרה ותרנית היא. ... אין לה שום הכרה בכבוד שמים ובתוכן של עבודה אלהית, אבל מתאוה היא לאותה המנוחה והשלוה שהבטחון והאמונה נותנים, אבל לסייג את החיים במעשה אינה חפצה. אחוזה היא יותר מדאי בהגסות הגופנית, ואינה יכולה לותר עליה. על-כן שתה בשמים פיה ולשונה תהלך בארץ, לחפות דברים אשר לא כן על ד' אלהיהם, ובתוך אותה הרכות וההכנעה, שמראה מבחוץ על-ידי פישוט טלפים, טמונים הם המון חרופים וגדופים ושנאת ישראל. ... וידו נטויה במלחמת מגן פנימית מול איש צר ואויב, עד אשר יראו גוים כי הם זרע ברך ד', וברצות ד' דרכי איש גם אויביו ישלים איתו".
 
 
דברים אלו, הם רק תקציר של מה שניתן לכתוב במסגרת כזו. ובעזרת ה', יצא על כך בקרוב ספר שלם.
 
למען הסר ספק: על אף האמור, אין שום היתר, במדינת ישראל הריבונית, לשרוף כנסיות או להזיק להן באופן אחר. דברים אלו מסורים לשלטון בלבד.