אקטואליה

התייחסות לדברי מר כהנא ולתוכניותיו

כ"ב אדר א' התשפ"ב

המהלכים שמתכנן כעת מר מתן כהנא הינם בבחינת רפורמה פסולה לחלוטין במיטב מסורת הרפורמה בגרמניה בראשית המאה ה-19, וכולם לא פחות הרסניים.


תשובה למר מתן כהנא והתייחסות לתוכניותיו


לפני מספר שבועות, במוצאי שבת מסויימת, פירסם מר כהנא את עמדתו בנוגע למהפכת הגיור. חשבתי אז כבר להשיב אך מכל מיני סיבות לא אסתייעא מילתא. עתה לא ניתן עוד לעכב, ולכן אני משיב לכל טענותיו אחת לאחת לפי הסדר שהוא כתבן.טענת שר הדתות:
בימים האחרונים שמעתם וקראתם הרבה מידי דברים לא נכונים על תוכנית הגיור שאני עמל עליה ועל תחום הגיור בכלל.
אז הנה כמה נקודות כדי להבהיר ולעשות סדר:
נתחיל מגובה '30,000. במדינת ישראל חיים כמעט חצי מיליון אזרחים ישראלים שאבא או סבא שלהם היה יהודי והם אינם יהודים על פי ההלכה. גדולי תורה מכל הדורות פסקו שיש לעשות מאמצים כבירים כדי "להחזיר אותם הביתה". מי שעוצם את עיניו פוגע בזהותה היהודית של המדינה וגורם להתבוללות. אני פועל למנוע זאת.
תשובה:
קודם כל מאלפת העובדה שאין השר דואג מההתבוללות עם הערבים שהם כבר קרוב לשני מיליון, ועוד כשידוע שאלפי בנות יהודיות נפלו בזרועותיהם, ואין זה מעסיק את השר. האם בגלל שרוב הנופלות יוצאות ממגזר שאינו כל כך חשוב בעיניו?! אבל נעזוב 'התחשבנויות קטנוניות' אלה, שללא צל של ספק תסווגנה כ'אינן רלוונטיות', משום שאין לשר ולחבריו מענה עליהן, וגם לא היה לגבן הסכם קואליציוני, וניגש מיד לדון בחוק המוצע.
פעם נוספת שר הדתות מזלזל באינטלגנציה אפילו זו של פשוטי העם. אני רוצה לקוות שכטייס, ה-30000 שלו היו מתנשאים קצת יותר ממינוס 30000 שהוא מפגין כיום, כך שהיתה יכולה להיות לו תקווה לא להתרסק! לפני כל שיקול, מתבקשת קביעה אחת ברורה ביותר: אין דבר כזה 'יהודי שאינו עפ"י ההלכה' ואחר שהוא 'יהודי עפ"י ההלכה'! מי שרק סבו או סבתו יהודים, אינו יהודי כלל, אלא גוי גמור, כי מי שאינו יהודי עפ"י ההלכה הוא גוי, חוץ מעפ"י חוקי היטלר יש"ו ועל פי הטפשות הישראלית הכרונית שאחד ממרכזי תרבותה הוא הכנסת! לטענות מסוג זה השבתי כבר במאמרי הקודם באתר 'סרוגים', אבל ככל הנראה שר הדתות כה נעול בקונספציות המעוותות שלו ושל יועציו, שלא יתן לשום טענה לבלבל אותו, ובפרט אם היא טענה של אמת! לשיטתם, כיון שסבו של ג'ון קרי, שר החוץ לשעבר של ארה"ב, השונא ישראל שנאת מוות, אינו רק יהודי, אלא הוא אפילו כהן, שהרי סבו, ואולי אף סבתו, היו כהנים! והאם זה הופך אותו ל'יהודי שלא על פי ההלכה'?!
לטענת השר 'גדולי תורה מכל הדורות פסקו שיש לעשות מאמצים כבירים כדי "להחזיר אותם הביתה"'. איזה שקר בזוי! קודם כל, מה השר מבין בהלכה? אני מזמין אותו להעביר שיעור בתלמוד ונראה מהן ידיעותיו בהלכה! ומהיכן 'הקריץ' את כל אותם 'גדולי תורה מכל הדורות'?! האם ממה שהרב אמסלם לחש לאוזנו?! אם אכן ממנו שאב מידע זה, אז שיואיל לעיין בחוברת שפירסם בני הרב חננאל יצ"ו בחוברתו 'לקרא בשם השם', בו הוכיח שכל טענות של הרב אמסלם (עם כל הידידות האישית בינינו) בטעות יסודן, ושאין להן על מה שיסמוכו! (להלן אביא הוכחה אחת או שתים). אין שום גדול בישראל שפסק שיש לעשות מאמצים, אלא אך ורק הרב עוזיאל בלבד, וללא כל יסוד הלכתי בכלל, כפי שהוכיח בני הרב חננאל. והשני הרב קאלישר רק אמר שאין לדחות אותם, קרי, אם הם רוצים להתגייר אין לדחותם, וב"ה מעולם לא עשה הרב קאלישר מעשה, כפי שהראה בני בחוברתו הנ"ל! וממתי חכם אחד, מכובד ככל שיהיה, האומר דבר החסר כל בסיס, הופך ב'זכות' שגיאתו להיות על תקן 'גדולי ישראל שבכל הדורות', ובפרט כשהוא מן המאוחרים ביותר בישראל, דבר האוסר עליו לחלוק על כל גדולי רבותינו שקדמו לו1?! ואולי יאמר אדם: הלא לצדו של הרב עוזיאל מתייצב גם הרב קאלישר שבהתייחסו ליהודים שהיגרו לארה"ב, ונשאו 'שיקצה' ורצו לנקות את מצפונם על ידי מילת בניהם מן הגויה כתב:
ועתה אם בעכו"ם הדין כן שאין בזה עון (=למול אותו) רק מצוה, כל שכן בילד אשר אביו ישראל ואמו הנכרית ... לא תמחה מהמילוכי הגם שמדינא הולד כמותה לענין יחוס, עכ"ז מצינו כי זרע הקודש יקרא שהרי כשעזרא הוכיח לישראל אשר נשאו נשים נכריות אחר אומרו כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם אמר: והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות (עזרא ט, ב) ובגלל זה אם יש באפשרות להוציא זרע נשחתה מהטומאה ולהוציא ממסגר אסיר ולהחזירה אל הקודש מה טוב ומה נעים חלקינו. ומה שהוציאו שם הנשים בימי עזרא ולא גיירו אותן, הוא מפני שהיו מן ז' האומות כמפורש בעזרא (יט) עיין שם או שלא אבו מלהניח עבודת כו"מ.
אבל אינני מבין איך ענק בישראל כרב קאלישר זצ"ל היה יכול לטעות טעויות נוראיות כאלה. הראשונה שקבע שאין עוון במילת גוי, כאשר כבר העיד רבינו ירוחם (תא"ו ני"ז ח"ו בסופו) בשם הגאונים ש'אסור למול הגוי שלא לשם גירות', והביא מרן בב"י (יו"ד סי' רסו) את דבריו והרמ"א ביו"ד (סי' רסג), ועוד חכמים רבים כפי שציינתי במאמרי על איסור מילת גוי שלא לשם גרות.
והטעות השנייה: לכנות ילדים כאלה בשם 'זרע קודש'?! ומה מקום לויכוח בכלל לאור תשובתו של רב שר שלום גאון ז"ל אשר בשע"ץ (ח"ג שע"ו סי' מב) ראש ישיבת סורא הגדולה בראשית המאה התשיעית, שכבר השיב:
והילכתא אין קדושין ולא נשואין תופסין לא בשפחה ולא בגויה. הילכך הבא על שפחתו והוליד ממנה בן, אותו הבן עבד הוא, אם רצה אביו או אחיו מוכרין אותו ואם רצו משחררין אותו, ואין נוהגין עליו אבלות, ואם מת אינו יורש בנכסי אביו כלום. וכן הבא על הגויה, אותו הבן גוי גמור הוא, ואינו נוהג עליו אבלות, ואין יורשו, אם רצה להתגייר מתגייר והוא כגר נכרי (עיין לעיל סי' י"ג).
ואמת היא שהרב קאלישר לא היה יכול להכיר תשובה זו שהתפרסמה פחות או יותר בתקופתו, אבל לגופו של עניין, תוכנה מראה עד כמה – לצערנו - דבריו בטעות יסודם! ומי שאינו עם הארץ יודע היטב שאין מקום לאחרון האחרונים כל רשות לחלוק על גאון מתקופת הגאונים, ובפרט ללא כל הוכחה. ודי בזה כדי להבין עד כמה שיטתו של הרב אמסלם כל כולה בטעות יסודה, ושאין לה שמץ של בסיס. אז היכן הם כל אותם 'גדולי תורה שבכל הדורות'?!
ויש לאין ערוך יותר חמור מזה. הלא, יהודי הנושא גוייה נחשב 'משומד', ובעבר קנאים היו פוגעים בו, וגם זה מדגיש רב שר שלום גאון ז"ל בשע"ץ (שם):
ואותו ישראל שבא על שפחתו או על גויה זנות זינה עמהן, וחייב משום נשג"ז2. ואם ראה אותו ישראל אחר בתוך המעשה קנאין פוגעין בו והורגים אותו כשם שהרגו פינחס לזימרי וקנא להקדוש ב"ה. עד הנה תם זה הענין כו' (סנהדרין פב).
אז על בסיס מה הזיווג החמור ביותר באיסורו, והמקומם כל כך כל יהודי הירא את ה', יוכל להוליד כבמטה קסם ילדים שהם 'זרע קודש' ואפילו סתם יהודים?! זוהי עקירת כל התורה כולה מיסודה! ילדים כאלה אינם בני בית, ולכן אין להם זכות 'שיבה' עפ"י התורה!3
ויש בדברי השר כהנא ושותפיו עמדה הנעוצה עמוק בתפישה המערבית-נוצרית מפרי בית מדרשם של הפוסט-מודרניים, והיא: כשמתעוררת בעייה, חייבים למצא לה פתרון! אבל כיון שפתרון כזה אינו תמיד נראה באופק, אז נוקטים בשיטה פאוליניסטית מובהקת, והיא: מבטלים את האיסור, וכך מעלימים את עצם הבעייה! גישה זו אינה רק הזוייה, אלא היא הניגוד המוחלט של כל מערכת ערכים. לרוצח אין פתרון אלא בעונשו בכלא או במשהו אחר, לממזר אין פתרון (חוץ מאצל דיינים חסרי דעת תורה עמוקה) בפרט בימינו שאין עוד עבדות, לחולה סופני שאין הרפואה מכירה לו מזור, אין פתרון, ואפילו לזוגיות שעלתה על שרטון, הפתרון היחיד הוא הגט, שכל בר דעת מבין שאינו 'פתרון' אלא רק קלף מילוט, ועוד ועוד. אם כן, על בסיס מה חולם מר כהנא להמציא פתרון מתחת לאדמה?!
יתירה מזו: אף בכל הבעיות הנטולות פתרון שזה עתה מניתי, אין איש עלי אדמות שיעיז לקבוע שיש סיכוי לפתרון צפוי לפחות בעתיד מבלי לעמוד קודם כל על שורש הבעייה, ואולי אז בזכות טיפול בשורש הבעייה לקוות לפתור אותה. לכן, איך יתכן שבר דעת יסרב להפנים ששורש הבעייה שרוצה שר הדתות לפתור הוא החוק 'מיהו יהודי' שנקבע ע"י בן גוריון בעצת 120 'סמכויות' שמתוכן רק אחת וחצי בלבד היו רבניות, ולשנות את הפסיקה ההיטלריאנית שהתקבלה לפיה די בסב או סבתא יהודים כדי להיחשב יהודים ולעקור אותה מן השורש, תרתי משמע? התשובה ברורה: שרידי הציונות שהיתה דתית בעבר ז"ל, אינם מסוגלים להיאבק למען ערכים יהודיים, ועוד פחות עבור ערכים תורניים! כנגד תופעה זו התריע כבר בזמנו את הרואה הגדול, הראי"ה קוק זצ"ל בהזהרותיו בכנסים של ה'מזרחי', באומרו:
ועתה ע"ד אגודות מזרחיות, זהו דבר נכבד מאד, אבל הגיתי הרבה בתעמולה זו, ובאתי לידי בירור כי ע"י אגודות של מזרחי לבדן לא נמשיך אלינו את הרוב הגדול של שלמי אמונים בישראל. הצד החילוני שבציונות, הטיל כ"כ זועה, ואולי גם לא שלא בצדק לגמרי, על המון רב תמימי לבב, עד שבשום אופן לא ישמע אצלם קולנו להיות נטפלים לאורגניזציה הציונית, כדרך שהמזרחי מתנהג. ע"כ זאת היא הצעתי כי לבד יסוד אגודות מזרחיות, נקרא בקול ליסד אגודות רבות, וגם כללית לדוגמה בשם "דגל ירושלים", או "ירושלים" שתהיינה מתיחסות ביחס של אחוה להציונות הכללית, אבל לא תהיה לענף של האורגניזציה שלה. ע"פ תכונה זו יש תקוה להמשיך גם אותו החלק אשר לא ירצו בשום אופן להכנס להחוג הציוני, אפילו ע"י דגל המזרחי. וכשיוסדו אגודות כאלו, וגם כמה דאפשר אגודות מזרחיות חדשות, ראוי לרכז את כל הכוחות יחד, ולרומם בכל עוז את דגל הקודש, להופיע מאור ד' שביסוד אור התורה על חיי התנועה הלאומית כולה, ..., על יסוד הקודש האלהי, ראוי שיתאגדו יחד באיגוד כללי, לכונן את החיים החדשים הבאים לעמנו על ארץ חמדתנו, על יסוד הארת נשמת האומה, במקורה וטבעיותה הטהורה.
ועוד: ...שבאמת אש הקודש חסר הוא מן הציוניות במצבה הנוכחי, והמזרחי שתכונתו היא תמיד נוחה ומתונה, וכך יפה לו על פי ערכו, לא יוכל להשפיע על הציוניות הכללית שתחדש את דרכה הסלולה לה מאז, "שהציונות דבר אין לה עם הדת", שנשתרש בציונות הרבה מאד, ונשארה הדת בהתוכן הלאומי בתור דבר פרטי, וזאת היא באמת התבוללות מסוכנת לישראל.
ואם שר הדתות הנוכחי כבר רוצה לדאוג ולמנוע התבוללות, הרי לפניו משימה קדושה שציירה הגאון הגדול שלא יעיז להטיל ספק בדבריו: שיתקן את הציונות הדתית, יחזיר לה לפחות קצת ריח של יראת שמיים, ושישנה את החוק הבזוי הזה! איך נותנים לרשעותו המפלצתית של היטלר להיהפך לפסק הלכה מחייב! אבל אין הרבה תקווה: יועציו, רובם חניכי בית מדרש המשועבד לתרבות מערבית-נוצרית, חסרי הבנת מושגי קדושה במקוריותה, הם הם שהדריכוהו לא נכונה, במיוחד תחת הנהגת ראש ממשלה חניך תרבות אמריקאית, אכולת נצרות עד לשד עצמותיה. מחוסר אונים ללחום נגד הכנסת והבג"ץ, בוחר שר הדתות ללחום נגד התורה וערכיה! זו הציונות הדתית של ימינו במלא מערומיה!
על הטעויות העקרוניות האלה מתווספות קביעות הזויות והחלטות נטולות כל בסיס וכל הגיון. שר הדתות וחבר מרעיו בונים את מהפכת הגיור על בסיס הנחה הזויה, והיא שאם הגיור יהיה 'קל' יותר, יתגיירו כולם. מי ערב לשר הדתות שירצו כולם להתגייר אפילו על בסיס הגיור המזוייף שהוא פותח לו פתח?! וקשה וגרוע מכל זה: שר הדתות פועל כאילו הגיור הינו פורמליזם משפטי לאומי ההופך כבמטה קסם 'גוי' ל'יהודי', וכאילו המעבר מגויות ליהודיות הינו פועל יוצא של החלטה רצונית (שברוב המקרים מונעת מגורמים אינטרסנטיים, לפחות חברתיים), וכאילו אין תהליך גיור אמור לבטא מהפכה נשמתית עמוקה בנפש המתגייר, או גילוי שבעומק נשמתו ישבה בתרדמה נשמה יהודית, שמסיבות אלהיות מורכבות שובצו בבן למשפחה נכריה! ככל הנראה דרושה נשמה יהודית חדורת קודש כדי להבין שגיור הינו המרת מהות נשמתית נכרית למהות נשמתית יהודית, וככל הנראה תכונה זו נעדרת מנשמות יועציו של שר הדתות. ובצעדם זה, יש משום זלזול בזוי ושפל בכל קדושת ישראל!


ושר הדתות ממשיך בכתב האישום ההזוי
שלו:
טענת שר הדתות:
אבל יש שמחבלים במאמץ. לצערי, אנחנו שוב עדים לדפוס הקבוע של החמצת הזדמנות היסטורית. המפלגה שמייצגת חלק נרחב מציבור העולים מברה"מ, נלחמת לאפשר לעולים להצטרף לעם היהודי בגיור ע"פ ההלכה. במקום לחבק אותם ולקפוץ על ההזדמנות, שוב יש כאלה שעושים הכל כדי לבעוט להם בראש. עושים הכל כדי להרחיק אותם. התוצאה תהיה שהם לא יתגיירו בכלל, או יתגיירו שלא על פי ההלכה.
אני מתכוון לפעול ככל יכולתי כדי לא לתת להזדמנות הזו להתפספס.
תשובה:
לשמע הדברים אנו עומדים משתוממים: שר השותף בממשלה שהכניסה תחת 'חופתה' תומכי מחבלים הנאבקים למען תושבים שאינם מבני עמנו, והיושבים בארצנו הקדושה בזכות כיבוש אכזרי ושפל מלפני מאות בשנים (וחלקם רק לפני מעט זמן!), המנסים בכל דרך להיקבע בה, להשתלט עליה בכל דרך אפשרית, מעיז לכנות רבנים, וביניהם הרבנים הראשיים ושאר דיינים וחכמים בישראל בשם 'מחבלים'?! כנראה בשעת ניסוח דבריו איבד השר את עשתונותיו ואת האיזון הדרוש מצד אישיות בכירה בישראל! וכל זה בגלל איומיו של בריון שכונתי ידוע שבממשלה, המאיים עליו ועל דומיו וכך לזכות בחסדיו המורעלים. ישנה כאן חזרה למציאות שחשבנו שהיא פסחה מן העולם, וכוונתי ל'פודליות לחילוניות' שאיפיינה את הציונות הדתית מאז קום המדינה, ושחשבנו לתומנו שמאז עליית מר בגין ז"ל לשלטון היא כבר נעלמה מהאופק. אבל כנראה כפי שאמר הרב קוק (לעיל) 'הצד החילוני שבציונות, הטיל (בציונות הדתית) כל כך זוועה' שהיא איבדה את המצפן שלה, ואף את המצפון הרוחני שלה.
התורה וההלכה היהודית אינה אמנה חברתית, אלא היא דבר ה', ועמנו זכה לאוטונומיה קיומית ורוחנית כממלכת כהנים וגוי קדוש, לא על מנת להיות עם ככל העמים, ואפילו לא להיות אור לגויים במובן הבן-גוריוני של מונח זה, אלא על מנת להיות אור של אמונה בה' כהבטחת הנביא 'ואמרו כל הגויים לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים'! זה מה שהעניק לעמנו את אוטונומיה שלו כפי שהפילוסוף הגוי סרטר לא היסס להצהיר עליו (מזל שלא היה יליד הארץ!). ולמען דבר ה' זה, עמנו עלה ללא היסוס על המוקד במשך אלפי שנים, ואם למען סתם שמירה על המצות הוא מסר את נפשו, עאכ"ו על זהותו הגזעית עליו למסור את נפשו ויעשה זאת אם ידרש גם נגד אחיו עובדי הבעל.
ועם כל זה לא התייחסתי לחוצפתו הבלתי נסבלת של שר הדתות המחליט לקבוע כללי הלכה, ולהעמיד את עצמו למעשה כרבה הראשי לישראל הממונה על שמירה על זהותו של עמנו. למיטב ידיעתי, אין תקדים לחוצפה כזו מאז משה רבנו עד היום, אפילו לא מצד קודמיו, ואני מתכוון לצדוקים בבית שני, שהרי לפחות הם היו כוהנים הממונים לפחות על הקודש, אמנם בעלי עמדה אינטלקטואלית רקובה, אך בכל זאת ממונים על תפקיד רוחני!


טענת שר הדתות:
בעבר הלא רחוק היתה הזדמנות פז לחוקק חוק גיור ממלכתי שהיה מקבע את הגיור האורתודכסי כגיור הבלעדי במדינת ישראל (מתווה ניסים). לחוק הזה היתה הסכמה רחבה, כולל תמיכה נרחבת של גדולי רבני הציונות הדתית. פוליטיקאים ש"סירובם אומנותם", הדוגלים בשיטה שתמיד מוכיחה את עצמה (...) "הכל או כלום", דחו את עמדת רבותינו. סמוטריץ ודרעי הם שאפשרו לבג"צ לקבוע שגיור רפורמי במדינת ישראל מוכר לעניין חוק השבות. בקואליציה הקיימת לא נוכל להחזיר את הגלגל לאחור ולעקוף את החלטת בג"צ.
במופע של אבסורדיות, אותם פוליטיקאים עומדים היום בראש הנלחמים בניסיון להחזיר ליהדות רבבות ע"פ ההלכה.
תשובה:
ההצעה של מר נסים הי"ו מוצגת כאן כ'הזדמנות פז', קרי הזדמנות להכניס 'רביים רפורמים' כמוסמכים להשתתף בתהליכי הגיור, בחינוך המועמדים הפוטנציאליים. רק אידיוט כרוני אינו מבין שבהכרח מזה תצא הכרה רשמית ממשלתית במעמדם של הרפורמים, וכך לסלול את הדרך לבג"ץ להכשיר אותם לכל תפקיד קודש במיטב המסורת של מוסד זה להרוס כל מה שריח קודש נודף ולו מעט ממנו!
ושקר הוא ש'גדולי רבני הציונות הדתית' תמכו, קודם כל משום שכפי שציינתי, אין למר כהנא את שיעור הקומה התורני המסמיך אותו לקבוע מי גדול בתורה. שנית, גם עובדתית קביעתו מוטעית מיסודה, כי בעיני מר כהנא מי הם אותם ה'גדולים'? אך ורק את אותם הרבנים שהוא מכיר בהם כסמכות באשר הם מקבלים מראש את עמדתו הכנועה לחילוניות או ליהדות ה'ליברלית'. ואין קושי להראות זאת. שיואיל נא מר כהנא להצביע על אחד מהם שחיבר ספרי פסיקה או שו"ת שזכו להכרה על ידי גדולי הפוסקים והמסוגל להתמודד הלכתית עם הרב עובדיה, הרב אלישיב, הרב אוירבך זכר כולם לברכה, והמבדיל לא מעט מתלמידיהם. ודי להקשיב לאופן בו התייחס הרב עובדיה יוסף זצ"ל לכמה מאותם הרבנים כדי להבין מי הם אותם הדמויות שהשר מכנה 'הגדולים'!
ומאלפת העובדה שהצעת חוק בזוי זה עולה על שולחן הממשלה מחרת פרשת 'כי תשא', כך שנוכל לחגוג עוד מעשה עגל חדש על תקן כניעה נוספת לערב רב שמשה רבנו ראה לנכון לגייר, בניגוד לדעת ה' המוכיח אותו על כך! (לא היינו אנו מעיזים למתוח ביקורת על אישיות נשגבה זו של משה רבנו, אילמלא עשו זאת רבותינו, כי איננו חברים ב'רבני בית הלל' המעיזים להאשימו במלחמת אחים!).
מאידך, אין ספק שאם אכן נכון שהשיטה 'או הכל או כלום' גובלת לעיתים בטפשות, לא פחות אווילית היא הגישה לפיה בכל בעייה יש לחפש פתרון! מי שרק טרח ללמוד מעט מפרשת העגל, מבין שדוקא חיפוש תכסיס ופשרה כזו (אפילו זמנית) עם הערב רב, מתוך אהבתו הבלתי מסוייגת של אהרון הכהן לעמנו, היא זו שהביאה אסון מטא-היסטורי לעמנו עד כדי לגרום את כל הגלויות מהן סבלנו כה רבות, כפי שהסביר כבר הראי"ה קוק זצ"ל!
וכאשר השר מאשים ש'סמוטריץ ודרעי הם שאפשרו לבג"צ לקבוע שגיור רפורמי במדינת ישראל מוכר לעניין חוק השבות', לגבי דרעי לא נוכל להכחיש שהוא נושא באחריות אין קץ לכל המצב הנוכחי, אך לא בענייני גיור בלבד, שהרי אם השמאל תפס שליטה בכל מנגנוני המדינה, אין זה אלא באשמתו בתומכו בהסכמי תועבה של אוסלו, וכל השאר נגזר מזה. אבל סמוטריץ, שאין זה מתפקידו של רב לצאת להגנת פוליטיקאי, ובפרט שזה זמן רב שהפוליטיקאים חדלו לצאת להגנת רבנים, בכל זאת אומר שאפשר להבין את סירובו לקבל מתווה עו"ד נסים מהסיבות שמניתי כבר לעיל. ובכל מקרה מי מנע מהשר להגביל את סמכותו של הבג"ץ?
אבל כאשר השר קובע ש'בקואליציה הקיימת לא נוכל להחזיר את הגלגל לאחור ולעקוף את החלטת בג"צ', אנו עומדים המומים, לא רק משום שהקואליציה זו מוצגת כמחוייבת המציאות, אלא שעוד לא מצליחים להבין מדוע נגד מוסד שברור לו שעמדותיו פסולות אם לא יותר מזה בלא מעט תחומים, הוא אינו מעלה על דעתו לצאת למאבק נגדו, אבל מול הרבנות הראשית שאין לה כלים להתגונן מפני הבריונות שלו או של כל גוף אחר, הוא אינו מהסס לצאת לקרב?! ומדוע החלטותיו הפסולות של הבג"ץ מקובלות על השר כמחייבות כי הוא האינסטנציה העליונה של המשפט הנכרי לעמנו, והחלטותיה של מועצת הרבנות הראשית שהיא האינסטנציה העליונה של עולם התורה ניתן לערער עליהן ואף לדכא אותן? פשוט: משום שכל החלשים יודעים להיאבק רק נגד חלשים יותר, אבל נגד חזקים הם בורחים כשפנים! ובנקודה הזו לא ניתן לנקות שום מפלגה דתית, שהרי מאז עלייתו לשלטון של מר בגין היו להם הזדמנויות לדרוש בהסכמים קואליציונים פתרון הבעייה וחוק ההתגברות או כדו', וכולן העדיפו לבקש תקציבים ומעמדות במקום ערכים!


טענת שר הדתות:
חוק הגיור עליו אנו עמלים בימים אלה נכתב בתיאום מלא עם זקן רבני הציונות הדתית הרב דרוקמן. רבנים גדולים נוספים מכירים את עקרונות החוק וחושבים שהוא בנוי על אדנים נכונים. רבנים רבים שמכירים את החוק הביעו בו תמיכה פומבית. כל מי שיתגייר בזכות החוק יתגייר ע"פ ההלכה. רק ע"פ ההלכה.
תשובה:
כב' הרב דרוקמן הינו אישיות בעלת זכויות עצומות, ולכן ראויה לכבוד גדול, אך הוא אינו הרב הראשי לישראל, ועל אף שהוא אישיות שהפיצה ומפיצה אמונה עמוקה ודבקות בה', אישיות מלאת אהבת ארץ ישראל ועם ישראל ותורת ישראל, הוא אינו איש הלכה העוסק בה למעשה יומם ולילה כמתבקש כדי להכריע בנושאים כגיור וכדו' לבדו. הלא, אפילו רב אשי בכבודו ובעצמו, מבכירי עורכי התלמוד, כששאלה בשחיטה היתה מגיעה אליו, הוא היה מכנס את כל השוחטים המומחים לעמוד על ידו ולצדו ע"מ להכריע בבעיות סבוכות, עאכ"ו, שצריך לכנס עבור פתרון בעיית זהות עמנו את בכירי העוסקים בדבר. ובאיזה זכות ומתוך איזו חוצפה מזוויעה מחליט השר לקחת חלק קטן של רבנים ולהחליט שהם יהיו המכריעים בנושא כה כבד משקל בשם כל ישראל ועבור כל ישראל, תוך התעלמות מכל שאר הרבנים וביניהם הראשיים?!
נכון, השנאה והבוז של העולם החרדי לציונות הדתית בעבר הולידה שנאה נגדית של ציונים דתיים לעמדות החרדיות, וכתוצאה מאסון חברתי לאומי זה ומהצטברות שנאה זו, שר הדתות מעוניין להכשיר את כל מה שנפסל על ידי העולם החרדי, וגישתו זו, כה מסנוורת אותו, שהוא עיוור לכמות עצומה של רבנים ציוניים המסכימים בנקודה זו עם החרדים!
נוסף לכך, בינתיים הרב דרוקמן נסוג במידה משמעותית מתמיכתו הבלתי מסוייגת בתוכניתך מר כהנא, ולא אהסס לגלות שלפחות חלקית, בעקבות מידע וגילויים שהבאתי לידיעתו, והוא מתנה תמיכתו במה שהשר דוחה על הסף: הסכמת הרבנות הראשית, לא פחות!


טענת שר הדתות:
המתנגדים לחוק מהלכים עלינו אימים, שאם החוק יעבור הם "יאלצו להתחיל בספרי יוחסין". כלומר לקיים רישום של מיהו יהודי "אמיתי" ומי יהודי "מזויף". לצערי הרב, זה איום סרק. לא בגלל שהוא לא נורא. הוא נורא ואיום. זה איום סרק בגלל שכבר מזמן יש כאלה המנהלים ספרי יוחסין. כבר היום יש רבני ערים שלא מכירים בגיור הממלכתי של הרבנות הראשית ולא מוכנים לרשום מתגיירים לנישואין. בבוקר הם זועקים על כבודה של הרבנות הראשית ובערב הם יורקים בפניה של גיורת צדק שעל התעודה שלה חתום הרב הראשי. וזה לפני שהזכרנו מה חושבים הח"כים החרדים על גיור בצה"ל. "שיקסע" צעק חה"כ פינדרוס על מי שהתגיירה בגיור צה"ל, שהוא חלק מהגיור הממלכתי. "אב שבנו מתחתן עם גיורת כזו צריך לשבת עליו שבעה" פסק פינדרוס בנחרצות. אז אל תפחידו אותנו עם משהו שאתם ממילא כבר עושים.
תשובה:
כאן אני נאלץ לציין שמר כהנא נהג בדיוק בדרכם של כל שונאי ישראל מתוך הצבור החילוני. הוא מדבר על אלו ש"הלכו אימים, שאם החוק יעבור הם יאלצו להתחיל בספרי יוחסין", והכוונה אלי, כי כל מכתבו זה נכתב כתגובה למה שכתבתי לו אישית אני, הרב הציוני ה'קיצוני' ביותר בציוניותו, ומשום כך השנאוי על שונאי ציון, דברים בהם הזהרתיו שזו תהיה תגובתנו אם ינסה להעביר את החוק הזה, ומתוך כך תולה את האיום בחרדים, בדיוק כמו פרופ' עוזי אורנן שלפני שנים רבות בטכניון, ברצותו לפגוע בצבור הציוני דתי בכל הנוגע למעמד האשה, הביא טענות ודוגמאות מהצבור החרדי!
לא מר כהנא, האיום לא בא מהחרדים אלא ממני, ואף לפני כולם (ראו נא במאמרי בסרוגים מה-25 לדצמבר למניינם, תאריך מעניין בפני עצמו ומתאים לתוכניתו)! וכבר נתתי הוראה בקהילתי להכין שושלת יוחסין כדי שנדע לפסול כל הגיורים שלך אם ימצאו בלתי מוכרים על ידי הרבנים הראשיים.


טענת שר הדתות:
שימו לב לאבסורד הבא. הרבנות הראשית מכירה בגיורים של עשרות רבנים בחו"ל. עשרות רבנים שחלקם לא למדו בארץ, לא נבחנו בארץ, לא הוסמכו לרבני עיר בארץ ונמצאים אלפי מיילים מישראל בלי שום יכולת פיקוח. עליהם הם סומכים (אגב, גם אני סומך עליהם). אבל על רבני הערים של ישראל, שלמדו, נבחנו, הוסמכו ונבחרו לתפקידם בישראל, עליהם הרבנות הראשית לא סומכת. וזאת למרות שבחוק שאני אגיש יש לרבנות מנגנון לפיקוח צמוד על הגיורים שהם יבצעו, כולל סעיף בחוק המאפשר הדחת דיין שחורג מכללי הגיור. עליהם לא סומכים.
תשובה:
איזו דמגוגיה זולה! מעולם הרבנות לא פסלה רבנים באשר לא הוסמכו על ידה, אלא אך ורק באשר לא נהגו עפ"י ההלכה המסורה מדור לדור, לכן לא פסלה ולא תפסול רבנים הראויים לגייר אף אם אינם חניכיה. והאם השר טיפל אי פעם בחייו בגיור מחו"ל? ואני כן, ואף עשרות פעמים, אז מדוע השר מדבר על מה שאינו מכיר בכלל!?!
ועוד נדבך בדמגוגיה הזולה של השר: מר כהנא בונה על סמיכתם של רבני עיר, אבל מבחני רבנות עיר אינם כוללים דיני גיור בכלל, והציונות הדתית דאגה שהרב לא יהיה דיין כבר מראשית המדינה, וכך הרסה כל מושג רבנות, כפי שכבר האשמתי במאמרי ב'סרוגים'! וכל חסרי הישרות ממשרד הדתות ומבין הרבנים התומכים בו, שהביאו הוכחה מעצם העבודה שכל הרבנים בעבר היו מגיירים, מרמים את עם ישראל, משום שבעבר כל רב עיר היה ראש בית הדין וכמובן דיין בעצמו!
ופעם נוספת מזלזל השר באינטליגנציה של הצבור כאשר הוא מציין שיהיה מנגנון פיקוח, שהרי מנגנון זה הוא בנה אותו כבר באופן שיהיה מכור לו ולגחמותיו! ובפעם הראשונה בתולדות מדינתנו הפיקוח לא יהיה בידי הסמכות התורנית העליונה בנידון!


טענת שר הדתות:
ואם כבר באבסורד עסקינן...
הטענה המרכזית נגד רפורמת הכשרות שהעברנו היא שאנחנו פוגעים בסמכותם ובמעמדם של ה"מרא דאתרא". של רבני העיר. אז עכשיו כאשר אני בא עם תוכנית, שמחזירה לרבני הערים סמכות שפעם היתה להם, סמכות לעסוק בזהות היהודית של העיר שלהם ושל המדינה, כאשר אני בא עם תוכנית שתעלה את קרנם של רבני הערים, נזעקת הרבנות הראשית ונזעקים אוחזי שיטת "סרבנותם אומנותם" וטוענים שאי אפשר לסמוך על רבני הערים.
תשובה:
איזה חוסר ישרות אינטלקטואלית אתה מפגין כאן מר כהנא! אם באמת אתה מתיימר להחזיר ל'מרא דאתרא' את מעמדו, אז קודם כל תחזיר לו את מעמדו בענייני כשרות, וכך נדע שהנך באמת חותר להחזיר לו את מעמדו! אבל עתה, שרק בענייני גיור אתה רוצה לתת לו מעמד – דרך אגב כאשר כל בר דעת יודע שהאמת היא שמטרתך האמיתית היא לאפשר לרב סתו, לרב אמסלם ולשאר הרבנים הרוצים ויהי מה, להכניס בתוך עמנו כל זב ומצורע באמתלאות שונות – אתה מוכיח בכך עד כמה דבריך חסרי ישרות אלמנטרית!
יתירה מזו: מהפכת הכשרות באה כדי לאפשר לרבנות כלשהי להתערב בכשרות בערים אחרות שאינן תחת סמכותה, ומה שאתה עושה בגיור הוא בדיוק אותו מהלך. אתה מכשיר רבנות מקומית לגייר כדי להכשיר גויים להינשא במקום אחר, קרי לקעקע סמכותה של כל רבנות, ראשית או לא, פרט לרבנויות שכבר מצאו חן בעיניך! במילים אחרות: כל מהפכה שלך באה לקעקע יסודות וסמכות רבנות כלשהי, מקומית או ארצית.
ועל הרבנים הראשיים אתה כותב בפרהסיא 'סרבנותם אומנותם', קרי מבזה אותם ברבים מבלי לדעת שהנך עפ"י ההלכה מכניס את עצמך בקטגוריה שאני בטוח שאינך מעוניין להיכלל בה, והיא האפיקורסים, ראה סנהדרין (צט:)! ואתה, המתיימר עם חבריך ומתגאים השכם והערב בנאמנות לרב קוק, לך וקרא את דבריו חוצבי להבות אש נגד הפוגעים בתלמידי חכמים (אף כשאין אנו מסכימים אתם)! ודי במה שכתב בספרו 'אורות': 'המבזה תלמיד חכם. מצד בטול ערך סגולתה, של התורה, הרי הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שאינו מכיר את הוד עצמיותה וסגולתה הפנימית. ומבזה חברו בפני ת"ח הוא כופר בעיקר הסגולה, אע"פ שהוא מודה בתועלת השמושית, אמנם מבזה ת"ח עצמו כופר הוא ג"כ בערך השמושי שבתורה, וממילא בא ג"כ לכפור בערך הסגולי'. וכבר קבעו רבותינו חכמי התלמוד (לא החרדים!) 'כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו' (שבת קיט:)! נפלת על הראש עד כדי כך מר כהנא, ועוד בפרהסיא, כשיש עוד בזה משום הלבנת פנים?! או שמא מעמדך כשר העלה ריח שכרות המטשטש את מחשבתך והמסנוור אותך?!


טענת שר הדתות:
ואחת אחרונה לסיום. התגובה של מספר ח"כים חרדים למינויו של הדיין, הרב ד"ר בניהו ברונר, לראש מערך הגיור מעידה על אובדן עשתונות כללי. בדרכם הנלוזה (והרגילה...) הם השמיטו את התארים ההלכתיים כשציינו את שמו וזלזלו בו. אנשים שלא מגיעים לקרסוליו בלימוד תורה מעזים לקרוא לרב "צלם בהיכל". אגב, ה"צלם בהיכל" הזה הוא אב בית דין לגיור בגיור הממלכתי כיום. אז אם מישהו עדיין מחפש לדעת מה חושבים הח"כים החרדים על מערך הגיור, התשובה ברורה – "צלם בהיכל". אז לאותם ח"כים נשאר להגיד שהצווחות והגידופים שלהם כלפי גדולי הרבנים שלנו לא מרשימים אותנו. יש לנו תורה. יש לנו דרך (וגם דרך ארץ). ואותה באנו להפיץ.
תשובה:
בעובדה שעדיין ישנם חרדים המזלזלים ברבנים ציונים אין כל חדש. הלא בעבר הם פגעו אפילו ברב קוק זצ"ל עצמו, אז איזובי הקיר של ימינו הם בעיניהם דגים קטנים. אבל הנורא הוא שאתה מצדיק כמעט רטרואקטיבית את עמדתם, בהתנהגותך הנלוזה והמחפירה, המבזה כל תלמיד חכם שאינו מסכים עם הזיותיך - יהיה זה אפילו רב ראשי לישראל - כי הלכת לגייס רבנים ציוניים חסרי כל נסיון וכל ידע תורני של בית דין (מתי רוב כל אותם הרבנים וראשי ישיבות הסדר שתומכים במהלך ישבו בבית דין אי פעם?!) והמרשים לעצמם לפסוק נגד כל פוסקי הדור וכל דייני ישראל המשמשים כיום! ומי שמך כדי לשפוט מי גדול בתורה ממי? האם הנך שולט בהלכה, בתלמוד ועוד, כדי להכריע בכך?! ומבלי לפגוע בכל אופן ברב ברונר (שבזמנו עבד בשבילי בספר שהוצאתי לאור) מניין לך שהוא גדול בתורה יותר מכל הרבנים החרדים ומכל שאר הדיינים אפילו הציוניים?! אישית, אני משוכנע שהוא בעצמו יגיד לך עד כמה אתה קובע כאן קביעה של הבל!
אבל לא קשה לנחש מדוע העלית אותו למדרגה כה גבוהה. פשוט בגלל שהוא עטור בתואר ד"ר, וכמו רבבות יהודים מתוך ההמון הציוני הדתי, אתם מעלים כל המחזיק בתואר אקדמי מעל כל תלמיד חכם. ואני כידוע יכול להגיב לעמדתכם זו בשקט ובשלווה, שהרי לא רק שאני מחזיק בתואר כזה, אלא שעוד אני בז למי שמעלה תואר כזה מעל תורה! ובמיוחד שהתואר שלי הוא במדעים מדוייקים ולא בפסידו-מדעי היהדות, שם ברוב המקרים, תואר כזה אינו מוכיח דבר על השכלתו ועל עומק דעתו של בעל התואר, אלא רק על יכולתו להמיר ידיעות תורניות לניסוחים אקדמאיים, וזה מבלי כל חידוש ומבלי כל תוכן עמוק ובלתי מוכר האמור לאפיין יכולת מדעית מחקרית! בחו"ל לא קוראים לזה דוקטורט, אלא מאסטר בלבד! וגם את זה אני מורשה להצהיר עליו, כיון שאני עוסק עשרות בשנים בחקר מדעי היהדות, אבל באופן שונה מן המצוי, ורק לאור דברי גדולי רבותינו הגאונים והראשונים, ופירסמתי די בתחומים רבים (וסליחה על חוסר הענווה, אבל אתם ילידי הארץ הפכתם מידה טובה זו לסמל של חולשה ורדידות, אז אני מוותר עליה בשיחי אתכם!).

טענת שר הדתות:
שבוע טוב.
תשובה:
אכן אנו זקוקים לשבוע טוב. אבל לאור החלטותיך הנלוזות והבזויות של רפורמה בכל תחומי העולם התורני, כבחינות רבנות לנשים, העמדת נשים מעל רבנים במועצות דתיות, בגוף הבוחר רבנים ראשיים, בפיטורי רבנים זקנים, נישואים אזרחיים, ושאר החלטות שהן רפורמיות במלא המובן, העושות שבינך ובין יהדות רפורמית אין שום הבדל הראוי לשמו, אתה מעמיד את עצמך במקום מאד פרובלמטי. החלטת עם ראש ממשלתך, עם מר אביגדור ליברמן ושות', לבצע רפורמה בכל העולם היהודי, אז עליך להבין שמעמדך ייקבע בהתאם, ואתה עלול להיחשב מכאן ולהבא כזה ממש.
אתה ושאר חבריך מ'ימינה', מתוך איזו שהיא בורות ועם-הארצות, החלטתם לקבוע הלכות והנהגות רוחניות תורניות מובהקות המחייבות את כל העם, כבעלי תפקיד מנהיגותי לאומי מיניתם את עצמכם סמכות גם על עולם התורה וההלכה בתמיכת 'נביאי השקר' של ימינו, ונפלתם בטעויות שבעבר הביאו לחרבן עמנו בסוף בית שני, כאשר מלכים קבעו מי יהיו הכהנים הגדולים ומי יהיו חכמי הסנהדרין, וברוב חוצפתכם אתם מגייסים את הרב קוק כדי להצדיק פשעיכם, כאשר הוא שפך נחלי דיו כדי לגנות את ההרס הטמון שבהתערבות פוליטית גסה בענייני קודש עד כדי הרס הקודש, ובעקבות זאת נגרם הרס רב מאד ואף הבאת כל הגלות!
הייתי מתפלל בשמחה ובכנות על מנת שתשובו בתשובה שלמה לפני ה', אך יהירותכם, וגסות רוחכם מטה אותי לחשוב שרגע זה אינו קרוב, לכן כל תפילה כזו עלולה להיהפך לתפילת שוא.


הרב ד"ר אליהו רחמים זייני
1 . ושלא יעלה איש בהקשר זה, טענה מטופשת ועם הארצית מסוג 'הלכתא כבתראיי'.
2 =נדה, שפחה, גויה, זונה.
3 . מודע אני היטב לעובדה שחלק מהם חשים כיהודים ואף משוכנעים שהם יהודים, בפרט לאור האנטישמיות שנפלו קרבן לה ברוסיה. אבל לנקודה זו אתייחס עוד מעט בע"ה.