אקטואליה

האם ב'לך לך' פנה הקב''ה לכל האנושות?

ט"ו חשון התשע"ח

לא היה מקום להתייחס לשאלה אבסורדית זו אילמלא שתועי דרך רבים חשבו למצא בסיס לרעיון זה אצל גדול בישראל. לכן טרחתי להשיב.

יש לרבים בדורנו 'טרנד' חדש ומקורי, לחפש כל דבר שיוכל למוטט את המחיצה בין ישראל לעמים. השבוע זכינו לחידוש אחד ברוח חולה זו, הלקוח לכאורה ממקור נאמן, מדברי ה'שפת אמת' על פרשת 'לך לך'. וכך כתב שם: 'רמב"ן הקשה שנאמר לך לך בלי שנזכר מקודם חיבתו. ובזוה"ק נראה כי זה עצמו השבח ששמע זה המאמר לך לך שנאמר מהשי"ת לכל האנשים תמיד כמ"ש וי לאינון דשינתא בחוריהון ואאע"ה שמע וקיבל. וממילא נקרא רק הדיבור אליו כי הלא לא נמצא מיוחד לשמוע. רק הוא אבל בודאי זה השבח בעצמו שהי' מוכן לקבל המאמר', מאמר שממנו הסיקו שהקב"ה באומרו 'לך לך' פנה לכל האנושות, אלא שרק אברהם אבינו ע"ה שמע פנייה זו! שומו שמיים על זאת! איך אפשר למוטט יחודיות של אבי האומה בצורה זו?! אז 'ואעשך לגוי גדול' פונה לכל אדם עלי אדמות?! הלא יש כאן עקירה מהיסוד של בחירת אברהם אוהבו של הקב"ה! חוששני שראשוני המינים (הנוצרים הקדומים) היו מוחאים כפיים על 'וורט' זה. אבל מדובר בסך הכל בהפגנת בורות ועם הארצות. קודם כל משום שאין שום מקום בזוהר בו יש מה שנראה יוצא מדברי בעל שפת אמת. מה שיש בזוהר הוא הבא (בראשית ח"א דף (עו:-עז.): '(ישעיה מח כב) אין שלום אמר ה' לרשעים, מאי טעמא, בגין דאינון רחוקים מצדקה. תא חזי אברהם בעי לקרבא לקב"ה ואתקרב הה"ד (תהלים מה ח) אהבת צדק ותשנא רשע, בגין דאהב צדק ושנא רשע אתקרב לצדקה, ועל דא כתיב (ישעיה מא ח) אברהם אוהבי, מאי טעמא אוהבי, בגין דכתיב אהבת צדק, רחימותא דקב"ה דרחים ליה אברהם מכל בני דריה, דהוו אבירי לב, ואינון רחוקים מצדקה כמה דאתמר. ... תא חזי בשעתא דאתער פלגות ליליא, וקב"ה עאל לגנתא דעדן לאשתעשעא עם צדיקיא, כלהו אילנין דבגנתא דעדן מזמרן ומשבחן קמיה, דכתיב (דה"א טז לג) אז ירננו עצי היער מלפני ה'... ווי לאינון דניימי שינתא בחוריהון, לא ידעי ולא מסתכלאן איך יקומון בדינא, דחושבן אתפקד'. א"כ האי 'ווי לאינון וגו' ' שמצטט בעל 'שפת אמת', אינו מתייחס בכלל ל'לך לך'! וגם לא נאמר לאברהם אבינו בכלל, אלא ליהודי שבכל דור ודור, ובא להזמין אותו להקשיב לדבר ה' כמו שאברהם אבינו הקשיב לדבר ה'! הכוונה במאמר זה היא פנייה כללית לכל יהודי שאינו מנסה להבין מה עליו לעשות כדי שיוכל לעמוד בדין. ורק בור יכול להעלות על הדעת שהזוהר מדבר לכל האנושות, הלא ספר קדוש זה פונה לעם ישראל בלבד! וכן ה'שפת אמת' פונה לחסידיו, לבני ישראל בכללם, לא לעמים!