י"ט אב תשס"ד

שאלה: איך לנהוג כלפי 'רבנים מטעם'

כבוד מו"ר הרב זייני שליט"א שלום רב.

לאור מצבנו כיום בארץ חל פילוג בדעות בין רבנים היום בארץ בעניינים של "דינא דמלכותא דינא "..וכו' .
ידוע לי כבר בעניין מה נאמר משפט זה ושאין אותם רבנים צודקים בדבריהם. שאלתי היא כיצד יש להתייחס לאותם אנשים שנמצאים כרמ"ים בישיבות ולדוגמא היה בתוכנית טלויזיה מסוימת אדם המשמש כר"מ בישיבת הסדר מסוימת אשר יצא וקרא לרבנים אחרים הישבו באותו פורום אשר טענו כי הם בעלי מסירות נפש גדולה מאוד על א"י הם ותלמידיהם אך הם לא יהיו מוכנים ולא יחנכו את תלמידהם לציית לפקודות הנוגדות את ההלכה כגון "פינוי ישובים" והוא אמר להם את המשפט הבא: "אתם לא פחות גרועים מהקראים" כיצד יש להתייחס לאותו רב והאם מותר לשמוע כלל שיעורים שלו וכל דבר אחר הקשור לענייני תורה

בתודה על הטרחה הרבה..
דוד

תשובה:

אינני יודע מהאירוע שהנך מציין דבר. אבל אם אכן כך קרה, יש להדגיש מספר נקודות:
1. ידוע היטב דינו של מבזה תלמיד חכם. לכן, מי שביזה רבנים באומרו 'אתם לא פחות גרועים מהקראים' (או בדומה לכך), ובפרט באוזני כל עם ישראל גדולים כפשוטים המאזין ברבבותיו לדבריו, דינו קבוע וברור בתלמוד.
2. רבנים שאמרו לצבור מה שהצבור מעוניין לשמוע מפיהם, ובאופן זה למצא חן בעיניו, אינם לצערנו תופעה חדשה בתולדותינו. הלא ידוע לך שכבר קבע אביי (כתובות קה.) 'אמר אביי האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מתא לאו משום דמעלי טפי אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא' (תרגום: אם יש תלמיד חכם שבני מקומו אוהבים אותו, אין זה משום שהוא טוב משאר תלמידי החכמים, אלא שאינו מוכיח את בני מקומו בענייני שמים).
3. רב המגנה בחריפות ובגסות תלמידי חכמים ותלמידיהם לאוזני כל עם ישראל באשר אינם מוכנים לעקור יהודים מבתיהם בארץ ישראל (פשע שכדוגמתו לא בוצע על ידי עם כלפי אזרחיו מאז היות ממלכות עלי אדמות), ספק גדול בעיניי אם הוא תלמיד חכם. לכן, אין אפילו מקום לקבוע אם מותר לשמוע דברי תורה מפיו. ראוי יותר לשאול האם יש סיכוי שיצאו מפיו דברי תורה אי-פעם?

ב"ה לא אלמן ישראל, וישנם תלמידי חכמים הנאמנים לה' לתורתו ולמצוותיו והמקיימים בעצמם 'לא תגורו מפני איש', ודבר ה' נר לנתיבתם אף אם אין זה מעלה את קרנם בעיני עמי-הארצות
בברכה שלמה,