ד' חשון התשפ"ב

שאלה: רבי יוסף ששפורטש: הדלקת נרות שבת, חכמי צפון אפריקה האחרונים בעניין ר״ת

1)יש מאמר של הרב אלחנן סבתו: מהפך תודעתי בעניין צאת הכוכבים לשיטת רבנו תם https://asif.co.il/wpfb-file/mor-11-14-pdf/ ,ובו הרב מחזק את השיטה המקובלת ברבנו תם.
ישנם הרבה מאמרים מהסוג הזה, אבל מה שהיה לי תמוה זה שהוא מביא ראיה מהרב יוסף ששפורטש וזה לשונו, בעמ׳ 170 הערה 43:
״ועיין בתשובותיו של רבי יוסף ששפורטש, חכם ודיין במלכות תלמסאן (אלג'יר), בתקופת הרשב"ש בן
הרשב"ץ. (יצא לאור מכתב־יד בשנת תשנ"ה, בהוצאת אוניברסיטת תל-אביב), ובתשובה מס׳ 32 כתב: ״ואחר
שיש מחלוקות רבות בזמן זה של בין השמשות... אמרינן דאזלי לחומרא באיסור שבת דלא נייתי לידי איסור
סקילה או כרת, ודחינן למילה. כדפרישנא לעיל״. ״ואם אין בו איסור מיתה ואינו בין השמשות דר׳ יוסי ואין
שני כוכבים נראין ולא אף אחת דאמרינן בפרק במה מדליקין שהוא ודאי יום ... והוא בין השמשות דר׳ יהודה
דפרישו בפסחים שהוא מהלך ד׳ מילין, ואף אם יהיה שלשת רבעי מיל - בזה לנו שהוא ודאי יום שהרי אנחנו
נוהגין להדליק ערב שבת אחר שתשקע החמה תחת הכיפה ומנהגן של ישראל תורה היא״. הרי לפניך שנהגו
כשיטת ר"ת במדינת אלג'יר שהיא מאזור קווי הרוחב של ארץ ישראל״

2)כמו כן, נאמר לי שרבי יהודה עייאש כתב שצריך להחמיר כר״ת במוצאי שבת, אם כי לא מצאתי את זה.

3)וראיתי לרב המלאך רפאל ברדוגו בספר תורות אמת יו״ד סימן רס״ו ס״ט שהוא כתב לחזק את פשט דברי השו״ע באו״ח סימן רס״א ודחה את תשובת מהר״ם אלאשקר.
https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=37902&hilite=f8cee305-b836-40c7-8dd9-d5b0179613c5&st=%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%a9%d7%a7%d7%a2&pgnum=77

4)וגם הפנו אותי לשו״ת אבני שיש של הרב ישועה אביטבול דיין בעיר צפרו במרוקו במאה ה19 שגם הוא ניסה לחזק את שיטת ר״ת כדברי השו״ע: https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=660&st=&pgnum=178.
הוא מנסה להוכיח שבערי המערב(מרוקו) כנראה נהגו כמו ר״ת ע״ש.
הדברים נראים לי מוזרים כי גדלתי במרוקו ולא שמעתי אף פעם שהיה מנהג להדליק נרות שבת אחרי השקיעה.

ולכן רציתי לשאול את כבוד הרב מה הגישה הנכונה כשרואים בשו״תים השונים אצל חכמי צפון אפריקה האחרונים שנראה שמגינים על פסק השולחן ערוך באו״ח רס״א כפשוטו המקובל ונגד דעת הגאונים, למרות שהמנהג במקומות האלה לא היה להמתין 72 דק׳ במוצאי שבת מצד אחד ומצד שני לא נהגו לעניין תוספת שבת בדיוק כמו שנוהגים כאן בארץ.

 

תשובה:

לכ' מ' היקר הי"ו
שלום רב,
המאמר שאתה מציין נכתב רק מתוך עויינות קשה אלי שהופגנה היטב על ידי המחבר באי אלו מקומות לצערנו. וכל זה מסיבה אחת בלבד: בגלל שהעזתי לחלוק על הרב עובדיה יוסף! זה ביטוי לעם הארצות כבר, שהרי היכן שמענו שאסור לחלוק על חכם?! רק אצל אלו שעובדים מי שאינו אלוה!
כל מה שאתה ציינת בשם כל מיני מקורות אינו עומד במבחן הביקורת - ואינני בא לפגוע בך ח"ו - ומכמה סיבות:
1. אין אחד מכל החכמים הנ"ל שראה את תשובת ר"ת במקור, אלא רק בכלי שני שלישי ועוד.
2. רבי יוסף ששפורטס שהוא בן מקומות הולדתי, מעולם לא הצליח לגרום שמאן דהו באלגי'ריה ישמע לחומרה זו, אז מי שהיום מנסה לשלוף את דבריו ורוצה לכפות על עם ישראל מה שרב אלג'יראי לא הצליח לכפות במקומו, עליו לחזור לספסל הלימודים כדי שלא יצטרך לומר דברי עם הארצות.
3. אין שום מחלוקת לגבי עמדת ר"ת, אלא ישנם חכמים שדבריו לא הגיעו אליהם בדייקנותם. כיום שתשובת ר"ת עומדת לנגד עינינו, מספיק לקרא בה כדי להבין שאין מקום לכל מחלוקת.
4. הטענה שיש דעה מקובלת של מרן בב"י, היא עוד עם הארצות, שהרי כפי שהוכחתי בספרוני, יש מקומות שפירש ר"ת באופן מסויים ויש מקומות אחרים שפירש אחרת, ולכן עמדתו לא רק שאינה ברורה, ולכן ברוב הקהילות אם לא בכולן לא התקבלה החומרה (יותר נכון לומר: הטעות) להלכה!
למי ששימש תלמידי חכמים, מקור כל הבעיות ברור: הגלות שיבשה לא מעט דברים מפאת הצרות הבלתי פוסקות ואיבוד מקורות רבים של רבותינו מפאת כל התלאות שעברו עלינו.

ולסיום, הגר"ע דוד יוסף בנו של הגר"ע יוסף זצ"ל פירסם לפני כשנתיים מאמר בו הוא מאשר את כל מה שכתבתי ואף מציין את מקורותי כהוכחה, אף אם לא טרח לציין את שמי, ועל זה הערתי כבר.

ועם כל מה שכתבתי אני מתייחס בכל הכבוד העצום המתבקש כמובן לחכמים גדולים כר"י ששפורטס והמלאך ברדוגו זי"ע!! אבל לא למי שמעמיד את עצמו סמכות שאינה הולמת אותו ושרק אמצעי הדפוס והתקשורת מאפשרים לו לפרסם כל דבר.
בברכה רבה,