שואל ומשיב

שמיטה

אתרוגים בשנה זו י"ג תשרי התשע"ו
אכילת יבול נוכרי בשמיטה כ"ז אלול התשע"ד
הפניות הרב בספר ארץ חמדתנו הנד"מ כ"ז אלול התשע"ד
דין הערבה לגבי המצוות התלויות בארץ ובפרט בשנת השמיטה ה' אלול התשע"ד
שימוש ביין בקדושת שביעית מאוצר בית דין של הרבנות הראשת כ"ח טבת התש"ע
יין אוצר בית דין 2 י"ב ניסן התשס"ט
יין אוצר בית דין י"א ניסן התשס"ט
נוי סוכה ושביעית י"ב חשון התשס"ט
שמיטת כספים לגבי פקדונות כ"ח אלול התשס"ח
פרוזבול כ"ו אלול התשס"ח
לא תחנם ט' ניסן התשס"ח
שמיטה ג' ניסן התשס"ח
שמיטה כ"ו אלול התשס"ז