י"ב סיון תשס"ה

שאלה: תפילין לקטן

כבוד הרב שלום רב
בני ---- בן 9 והוא מפציר בי כבר הרבה זמן לקנות לו תפילין. אני חושש שבגלל צעירותו (מעבר לטהרת הגוף שהתפילין דורשים) הוא עלול לשכוח אותם ולאבד אותם.
אנא יורה כבודו דרך לנהוג בו
תודה

תשובה:

לכ' ידידנו פלוני הי"ו
תלמוד ערוך הוא במסכת סוכה (מב.) שקטן שיודע לשמור תפיליו אביו לוקח לו תפילין. והדבר נפסק להלכה על ידי כל גדולי רבותינו, רב יהודאי גאון, בה"ג, הריצ"ג, הרי"ף, הרמב"ם, הרא"ש בעל המנהיג, בעל התרומה בעל מחז"ו והכל בו והטור ומרן (או"ח סי' לז) ועוד רבים ביותר. ונפסק להלכה בשו"ע (או"ח סי' לז, סע"ג), ולכן כך יש לנהוג הלכה למעשה, בתנאי שבנך יודע לשמור אותם, ז"א שלא יישן בהם ושלא יפיח בהם (וראה מאמרי בנדון).
ואעפ"י שהרמ"א פסק שלא נוהגים כך מפאת דברי בעל העיטור, כבר דחה מרן בתקיפות דברי בעל העיטור (ואף אם לא היה דוחה אותם, אין לפסוק כוותיה, משום דכל רבותינו הגאונים והראשונים חולקים עליו), אין זה מחייב אלא הנוהג עפ"י הרמ"א. ועל אף שאבותינו חששו לדעת הרמ"א במקומות רבים, כאן שהוא חולק על שולחן ערוך מפורש אין להחמיר כמותו.
לכן, אם בנך מבקש זאת, מצוה לקנות לו תפילין (בתנאים הנ"ל), אלא שיש ללמדו להניחם בבית או בבית הכנסת שהצבור מבין נוהג זה, כדי שלא יראה כיוהרא בדורנו שרוב הצבור אינו מכיר הלכה זו. ועליו תבא ברכת טוב לאורך ימים ושנים ויה"ר ששם ה' יקרא עליו תמיד.