כ"ד סיון תשס"ה

שאלה: רוצה לחזור בתשובה

עשיתי המון עברות וחלקן חמורות(שאני מתבייש לספר עליהם) ביותר מה אני עושה כדי שיתכפר לי?

תשובה:

לכ´ א´
שלום וברכה,
קודם כל תבא עליך ברכה שהנך מתחרט על מעשיך הלא טובים ושהנך מזומן לתקן אותם. כמובן מכאן והלאה עליך להיזהר לא לחזור על טעיותיך, ולהחליט בלבך שלא תשוב לחטא בהם עוד.
וכבר הסביר לנו הרמב"ם (הל´ תשובה פרק ב הלכה א) ´אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח, כיצד הרי שבא על אשה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה, הוא ששלמה אמר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה אף על פי שאינה תשובה מעולה מועלת היא לו ובעל תשובה הוא, אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו כל עונותיו נמחלין שנאמר עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם שהוא יום המיתה, מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות נסלח לו´.
אבל לתת לך עצה מבלי לדעת על מה בדיוק, אין זה אפשרי. לזה עליך לפנות לתלמיד חכם שהנך מכיר ונותן בו אימון על מנת שידריכך נכונה ונכוחה, ואז תצליח את דרכיך ולא תשוב לכסלה עוד.
בברכת יישר כוחך על האומץ להתוודות ולתקן, ויה"ר שהקב"ה יהיה בעזרך
שבת שלום
(שאלה מתוך אתר כיפה)