ט' חשון תשס"ה

שאלה: טעות בברכת השנים

לכבוד הרב אליהו רחמים זייני
ראש ישיבת "אור וישועה"

שלום רב,

1) אם המתפלל טועה בברכת השנים , כלומר בחורף אומר "ברכנו" במקום
"ברך עלינו" , כיצד צריך לנהוג ?
בסידור שהרב הוציא כתוב בהלכות לפני תפילת י"ח של שחרית :
"אם דילג או טעה בברכה אחת מהאמצעיות אינו צריך לחזור אלא לראש הברכה
שטעה או שדילג ומשם ואילך יחזור על הסדר: (שו"ע קיט, ג) "
בסידורים ספרדיים אחרים כותבים לומר במקרה של טעות כזו
"ותן טל ומטר " בשומע תפילה , ואם נזכר אח"כ חוזר לברכת השנים
ואם נזכר לאחר "יהיו לרצון" האחרון חוזר לראש התפילה.

אבי

תשובה:

לכ' אבי ידידנו הי"ו

שלום וברכה,
מה שכתוב בסידור נוגע לשאר ברכות, אבל לא לגבי ברכת 'ברך עלינו', שכמפורש בתלמוד ובשו"ע (או"ח סי' קיז סע"ה) 'אם לא שאל מטר, ונזכר קודם שומע תפלה, אין מחזירין אותו, ושואל בשומע תפלה. ואם לא נזכר עד אחר שומע תפלה, אם לא עקר רגליו, חוזר לברכת השנים; ואם עקר רגליו, חוזר לראש התפלה; ואם השלים תפלתו ואינו רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו, אעפ"י שעדיין לא עקר רגליו, כעקורים דמי; ואם נזכר אחר שחתם שומע תפלה, קודם שהתחיל רצה, נראה שאומר ותן טל ומטר, ואחר כך אומר רצה'. ואם הדברים אינם כתובים בסדור שהוצאתי לאור, מדובר בטעות בעריכה ובסדר.

בברכה שלמה