ט' כסלו תשס"ה

שאלה: המשכים להתפלל מתי עליו לברך על התפילין?

שאלה לרב:
צבור שצריך להתפלל מוקדם בבוקר לפני זמו הנחת תפילין כי הוא יוצא למלאכתו, מתי יברך על הנחת טלית ותפילין? ומי שנוהג לומר פרשת קדש לי כל בכור אחרי הנחת תפילין מה יעשה?
יוסף

תשובה:

לידידנו יוסף הי"ו
בשו"ע או"ח (סי' נג סע"ג) פסק מרן 'אין לברך על עטיפת ציצית, בין פסוקי דזמרה לישתבח, אלא בין ישתבח ליוצר'. אבל כל זה כתבו משום שראה בכלבו (סי' ה) 'עומד החזן ומתעטף בציצית ומברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית ויורד לפני התיבה ופותח ישתבח', ועל דבריו אלו העיר 'ואיני יודע מי דחקו להפסיק בברכת עטיפת ציצית שלא לצורך והוה ליה למימר שיברך על עטיפת ציצית קודם ברוך שאמר'.
אבל כבר פסק הרמב"ם בשו"ת פאר לדור (סי' קמז) 'שאין שום איסור בברכה על הציצית ותפילין בתוך המזמורים, שאין הפסקה כזו בפסוקי דזמרה אסורה'. ואף לפי המהדורה האחרת של תשובה זו שבהוצאת מק"ן הכוונה זהה לכל מי שעיניו בראשו ומבין דברי רבותינו לאישורם ואינו מכופפם בכח למה שאין בהם כדי להתאימם למה שליבו חפץ.
וכך פסק מרן החיד"א בברכ"י (סי' נג) בשם מהר"י זיין ומהר"י בנימין (הביאו מהר"י זיין בתשו' בספר גנת ורדים א"ח כלל א' סי' נ"א). ושם דחה מרן החיד"א בתוקף את דברי מהר"א הלוי (שם סי' ב"ן) שכתב 'דהיינו דווקא בנאנס לצרכיו'. והביא הוכחה לדבריו מההיא דפאר הדור להרמב"ם (הנ"ל).
לכן כיון שהרמב"ם ואחרונים רבים מתירים להניחם בפסוקי דזמרה, כך עדיף לנהוג לכתחילה, כדי למנוע מהצבור לדבר בין ישתבח ליוצר. ורק אם הש"ץ רוצה להניחם בין ישתבח לקדיש יש לו לסמוך על דברי מרן בשו"ע.
ולגבי אלו הנוהגים מדת חסידות לומר פרשת 'קדש לי כל בכור' אחרי הנחת התפילין כל בוקר, אין להם להפסיק בשביל מדת חסידות, לא בין המזמורים וכ"ש לא בין ישתבח לקדיש. ואם חשוב להם מאד להחמיר גם בימים כאלו, שיאמרו פרשה זו בסוף תפילתם, כאשר הם עדיין עטורי תפילין, או אחרי קדיש תתקבל, אם יש ממהרים ביניהם.