ב' ניסן תשס"ה

שאלה: האם אבל יכול להיות סנדק?

שאלה לרב:
האם אבל לאחר שבעה אבל בתוך השלושים על אחותו יכול להיות סנדק לנכדו?
דוד

תשובה:

כמה מרבותינו האחרונים פסקו שאסור לאבל בתוך שבעה להיות סנדק, אבל כבר רבים ברבותינו הראשונים התירו לו להיות סנדק, ובתוכם מהרי"ל ומהר"ם מינץ והרמ"א ועוד.
אבל כל מחלוקתם זו בתוך השבעה בלבד, אבל לאחר שבעה לא שמענו על איסור, לכן היתר גמור הוא ומצוה גדולה. וזה לא רק לגבי הסבא של הילד הנולד, אלא לכל אדם, אם כן כל שכן לגבי הסבא, שהרי חבורה שמת אחד מהם ידאגו כולם, אבל אם נולד בן סימן הוא שהסתלקה מיד הדין ורחמי שמים עליהם מכאן והלאה.
בברכה רבה ובברכת סימן טוב