י"ב אב התש"פ

שאלה: על מידת החיוב לנהוג לפנים משורת הדין

שלום וברכה כבוד הרב רציתי לשאול האם יש חיוב לנהוג לפנים משורת הדין ? אם יש על כך חיוב איך אפשר לקרוא לכך עדיין לפני משורת הדין אי זו סתירה מיניה וביה? איך אפשר לומר שעל דבר כזה נחרבה ירושלים ? ומה היחס בין זה לכך שהגמ' ביומא אומרת שבעוון שנאת חינם נחרב? האם כל אחד בפני עצמו מספיק לחורבן? ו הפס' עשית הישר והטוב אם יש חיוב מדוע לא מונים זאת כמצוות עשה? בהנחה שיש חיוב לנהוג כך האם יש מידה מוגדרת של חיוב מינימלי? 

תשובה:

לכ' ג' היקר הי"ו
מעצם הגדרתה מידת חסידות אינה יכולה להיות חובה. משמעותה של מידת חסידות היא התנהגות שלמרות שאין אנו מחוייבים לנהוג על פיה, אנו מוסיפים על עצמנו כמטלה מרצון חופשי לטובת מי שהוא או לטובת עבודת ה'.
ואם רבי יוחנן אמר שנחרבה ירושלים בגלל שלא נהגו בה לפנים משורת הדין, הדברים נאמרו על בתי הדין שעליהם היה להקל בעונשיהם כדי לרחם על ישראל במידת האפשר על פי ההלכה כמובן, ולא מכוונת למידת חסידות של פרטים.
ומה שמספרים בשם התלמוד במסכת יומא שנחרבה ירושלים רק בגלל שנאת חינם, זו היא הצגה רחוקה מאד מן האמת כדמוכח מהתלמוד עצמו במקומות רבים. ארשה לעצמי להפנות אותך כתשובת חלקית בלבד בנקודה זו לדבריי על קמצא ובר קמצא באתר זה של ישיבתנו.
ועשית הישר והטוב היא שאיפה אידיאלית לא מחוייבת אלא אם כן לגבי תלמיד חכם כדמוכח ממסכת בבא מציעא.
בברכה רבה,